Untitled Document
   
   
 

ประกันภัยชั้น 1 Low Cost


    ประกันภัยชั้น 1 Low Cost

        ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับการประกันภัยชั้น 1 แต่หากรถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้

    จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct) กรณีซ่อมรถยนต์ของตนเอง