Untitled Document
   
   
 

ประกันภัยชั้น 3 Plus


    ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 Plus

        เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน และคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิด

    กับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถ

    หรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็น ผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประ

    กันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึง

    ถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภทและ สำหรับผู้ที่ต้อง

    การความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด    ประกันภัยชั้น 3 Plus บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

        - คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย

        - คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

        - คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

        - ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการ

        - ประกันผู้ขับขี่