Untitled Document
   
   
 

ประกันภัยชั้น 2


    ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

        การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จะคล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2

จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

ประกันภัยชั้น 2 บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้


        - คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย

        - คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

        - คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

        - คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย

        - ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ

          การประกันผู้ขับขี่