บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 ปัจจุบันบริษัทได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 : 1994 ด้านบริการประกันภัยยานยนต์

จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงานทั่วทั้งองค์กร
จาก BVQI

บริษัทฯ ให้บริการด้วยความซื่อตรง และยุติธรรม ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(Customer Oriented) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

ภายใต้แนวคิด"หนึ่งจุดบริการที่พร้อมสรรพเพื่อหลากความต้องการของลูกค้า"(SingleContactPoint)
โดยแบ่งการบริการตามประเภทของลูกค้า 4 ช่องทางใหญ่ๆ คือ สถาบันการเงิน บริษัทนายหน้า
ตัวแทนประกันวินาศภัยและลูกค้าตรง ซึ่งทีมงานแต่ละช่องทาง สามารถให้บริการได้ครบทุกประเภท
ของการประกันวินาศภัยที่ ต้องการ

507,000

20,699,611

7,731,830

12,967,781

5,481,235

939,294

หน่วย: 1,000 บาท    ข้อมูลปี 2552

วิสัยทัศน์

กรุงเทพประกันภัย มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
- ฐานการเงิน ที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ


บนพื้นฐานของ

- การจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี
- การเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัล

- รางวัลบริษัทประกัน วินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2552

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

- รางวัลบริษัทประกัน วินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

- Corporate Social Responsibility Award

จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดย นิตยสาร Asia Insurance

- "รางวัล เกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง (ปี 2545 - 2547)

จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

- รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ

จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคม

- รางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2547

จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

- รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2546

จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

- รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2545

จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

- รางวัล Management Awards สาขา General Management

จากสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 1012025 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 102-285-8888
โทรสาร: 02-610-2100
เว็บไซด์ :http://www.bangkokinsurance.com/index.htm
รายชื่ออู่ :http://www.bangkokinsurance.com/home/garage.asp?key=62&region_code=MD

www.bangkokinsurance.com

www.bangkokinsurance.com