บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 เป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์รับการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นได้ขยายกิจการ

รับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวาง แก่

ทุกประเภทของภัย และการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและ

สร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าบริษัทจึงได้พัฒนาระบบการดำเนินงานจนได้รับมาตรฐาน

ISO 9001:2000 จากสถาบันTuv Nor ISO 9001:2000 จากสถาบันTuv Norของผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนที่มีภาระผูกพัน ที่จะธำรงค์รักษาไว้ซึ่ง ระบบคุณภาพเพื่อลูกค้าและพัฒนาให้ยั่งยืน

ตลอดไป ด้วยปณิธาน "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า"

120,000

4,091,129

2,662,026

1,429,104

1,357,354

109,427

หน่วย: 1,000 บาท    ข้อมูลปี 2552

วิสัยทัศน์

- เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพ ของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้การกำกับ

  ดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจ และสาธารณชนเพื่อเป็น

  บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก

พันธกิจ

- พัฒนาและธำรงค์รักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

- บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

- ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

- นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 97, 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

โทรศัพท์ : 0-2670-4444

โทรสาร: 0-2629-1080

เว็บไซด์ :http://www.deves.co.th

รายชื่ออู่ :http://www.deves.co.th/claim/garage/default.asp

http://www.deves.co.th

http://www.oic.or.th