ประกันภัยชั้น 1

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกัน จะเป็นู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกัน

และคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภทและรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งเง่ื่อน

ไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้

มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตรา

ที่ต่ำที่สุด

ประกันภัยชั้น 1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

- คุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการ

ประกันผู้ขับขี่