ประกันภัยชั้น 1 Low Cost

ประกันภัยชั้น 1 Low Cost

ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับการประกันภัยชั้น 1 แต่หากรถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถระบุ

คู่กรณีได้ จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct) กรณีซ่อมรถยนต์ของตนเอง