ประกันภัยชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 จะคล้ายกับการประกันรถยนต์ประเภท 1 แต่จะต่างกันที่การประกันรถยนต์ประเภท 2

จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกัน โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

ประกันภัยชั้น 2 บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่