ประกันภัยชั้น 3 Plus

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 Plus

เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน และคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิด

กับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถ

หรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็น ผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประ

กันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึง

ถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภทและ สำหรับผู้ที่ต้อง

การความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด

ประกันภัยชั้น 3 Plus บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการ

ประกันผู้ขับขี่