• คะแนนสะสมเกิดมาจาก การชำระเบี้ยประกันภัย(ยืนยันแล้ว)  20 บาทเท่ากับ1คะแนน 
  • คะแนนสะสมสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อประกันภัยในครั้งต่อไป โดย 1 คะแนน มีค่าเท่ากับ 1 บาท
  • คะแนนสะสมสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้เท่านั้น ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้
  • คะแนนสะสมเป็นการใช้เฉพาะ acount เท่านั้น ไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมได้